Tanmay Bhatt & Şamay Raina for Kotak 811 #SamayKoSahiKaamPeLagao

Agency: Schbang
Executive producer: Abhishek Mishra
Associate producer: Jainit Juneja
Line producer: Sameer Kamble, Karthik Iyer
Photographer: Akshay Pawar
Asst. photographer: Sahil Shinde
Production design: Prashant T (Art by Monochrome)
Wardrobe: Vishishtha Duseja, Supriya Puri
Hair & make up: Anusha Mudgal

You may also like

Back to Top